Harjulan esittely

Toiminta-ajatus ja arvot

Pidämme tärkeänä, että asiakkaat tulevat kuulluksi, nähdyksi, vastaanotetuksi ja rakastetuksi omana itsenään. Muita arvojamme ovat turvallisuus, koskemattomuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittaminen.

Periaatteenamme on tarjota lapsille turvallisia, pitkäkestoisia ihmissuhteita sekä aikuisen tiivistä läsnäoloa ja saatavilla olemista arjessa. Harjulan aikuiset tarjoavat lapsille turvallisia rajoja ja käsittelevät ristiriitatilanteita lasta kunnioittavalla tavalla. Henkilökunta on sitoutunutta ja työtapamme perustuu keskusteluihin, toiminnallisuuteen ja perhekeskeisyyteen. Pyrimme rakentamaan asiakkaidemme kanssa dialogista vuorovaikutussuhdetta, jossa lapsi itse osallistuu ja vaikuttaa omaan kasvatukseensa ja hoitoonsa yhdessä vanhempiensa kanssa. Tavoitteenamme on lasten läheisverkoston arvostava kohtaaminen. Tuemme vanhempia kasvatustilanteissa ja annamme niihin neuvoja ja ohjeita. Tuemme tapaamisten onnistumista läheisverkoston kanssa ja tarjoamme lapselle ja hänen perheelleen yhteisiä retkiä ja juhlia mm. joulujuhla ja perhepäivä.

Työmme päämäärä on syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu ja vahvistuminen, koulunkäynnin turvaaminen ja tukeminen sekä ikätasoinen kasvatus ja hoito. Lapsia tuetaan moraalin kehittymisessä niin, että he kykenisivät ottamaan vastuuta teoistaan ja arvioimaan syy- ja seuraussuhteita. Lapsia tuetaan siinä, että he oppisivat tekemään rakentavia päätöksiä omassa arjessaan ja tulevaisuutensa suhteen sekä osallistumaan omaan kasvatukseensa ja hoitoonsa ikänsä ja kehitystasonsa puitteissa.

Työotteemme toiminnallisuus näkyy pihapiirin sekä lähiluonnon mahdollisuuksina. Harjulassa on mm. oma liikuntasali, jalkapallokenttä ja fribeegolfrata. Lähiluonnosta löytyy retkeily- ja kalastusmahdollisuuksia runsaasti joista lähimpänä joki jossa on oma laituri ja vene sekä Selkälaavu noin 5 kilometrin päässä Harjulasta. Harjulassa tuetaan lapsia jatkamaan harrastustaan tai ohjataan mielekkään harrastuksen löytymiseen.

Henkilökunta

Perhekeskus Harjulan johtajana/vastuuhenkilönä toimii Maria Laine. Yrittäjistä Esa ja Markku toimivat ohjaajina ja Päivi toimitusjohtajana. Ohjaajat ovat sosiaali-, terveys- ja nuorisotyön ammattilaisia ja heillä on vuosien kokemus lastensuojelutyöstä. Perhekeskus Harjulan henkilökunnassa on 6 naistyöntekijää ja 5 miestyöntekijää. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Yksi toimintamme vahvuuksista on pitkäaikaiset ja sitoutuneet työntekijät.